Actie

Win een elektrische tandenborstel met onze Facebook actie 

Voorkomen is beter dan genezen! Tag iemand die je een elektrische tandenborstel voor het hele gezin zou willen geven. Je kunt als volgt meedoen:

1. Ga naar onze Facebook-pagina

2. Tag iemand aan wie je deze prijs gunt

3. Like de pagina

De winnaars worden op de Facebook pagina bekend gemaakt. Lees hieronder meer over de actievoorwaarden.

 


 

ACTIEVOORWAARDEN winactie ‘Bogaard Kliniek tag en winactie’

1. De ‘Bogaard Kliniek tag en winactie’ van mondzorgbogaard.nl, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door BOGAARD KLINIEK., Pr Johan Friso Promenade 32, 2284DB Rijswijk.

2. Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan BOGAARD KLINIEK.

3. De Actie is geldig van 29 juni 2016, 12:00 uur tot en met 20 juli 2016, 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

4. Een ieder die gedurende de Actieperiode de Facebook pagina van Bogaard Kliniek een “like” (“vind ik leuk”) geeft, kan deelnemen aan de Actie. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan deze Actie met één Facebookprofiel.

5. De met de Actie te winnen prijzen (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit 1 van de in totaal 10 te vergeven elektrische tandenborstels

6. Uiterlijk binnen vier weken na afloop van de Actieperiode zal op onpartijdige wijze uit het bestand met Deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen de winnaar worden getrokken. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld middels een privé bericht op het opgegeven Facebookprofiel. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt BOGAARD KLINIEK het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

7. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België. De prijzen worden enkel bezorgd binnen Nederland en België.

8. De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

9. BOGAARD KLINIEK behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

10. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van BOGAARD KLINIEK, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

11. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. Over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

13. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

14. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door BOGAARD KLINIEK

15. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. BOGAARD KLINIEK is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

16. BOGAARD KLINIEK evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. BOGAARD KLINIEK alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

17. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan BOGAARD KLINIEK verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door BOGAARD KLINIEK in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Utrecht.
19. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.